Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva

PDF
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 2
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 3
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 4
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 5
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 6
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 7
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 8
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 9
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 10
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 11
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 12
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 13
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 14
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 15
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 16
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 17
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 18
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 19
Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva imagen 20
¿Le interesa el anuncio?
1/20
PDF
3.441 €
Precio bruto, IVA – 23%
14.900 PLN
≈ 3.666 US$
2.797,56 €
Precio neto
Contacte con el vendedor
Marca:  Stiler
Modelo:  RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER
Tipo:  biotrituradora
Año de fabricación:  2020
Peso neto:  480 kg
Ubicación:  Polonia Sokołów Podlaski
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Agronetto ID:  MZ16862
Descripción
Dimensiones totales:  0.14 m × 0.12 m × 0.18 m
Motor
Marca:  ZASILANIE Z WOM
Estado
Estado:  nuevo

Información adicional — Stiler RĘBAK TARCZOWY FD - TH, WOOD CHIPPER biotrituradora nueva

Inglés
The STILER FD - TH WOOD CHIPPER is reliable, very strong, equipped with rollers feeding the material on the disc.

The self-picking mechanism consists of two hydraulic shafts.

The machine is designed for grinding branches up to a diameter of 16 cm (up to 30 cm with roots)
Technical data:

    The size of the shredded material: 16 cm in diameter (maximum 30cm with roots)
    Drive system: direct drive, PTO shaft
    Engine power for max. Efficiency: 20-100 km
    Cover ejection: 10 x 25 cm
    The size of the cutting disc: 66cm
    Number of cutting knives: 2 + 1 counterblade
    Knife type: hardened tool steel
    Weight of the cutting disc: 98 kg
    Material feeding mechanism: 2 hydraulic feed rollers
    Roller supply: OWN HYDRAULIC PUMP
    Mounting system: three-point suspension system (tuz)
    Dimensions: 140cm x 120cm s x 182cm w
    Batch hopper: 50 x 50 cm
    Rotation range of the ejection tube: 360 °
    The height of the ejection tube: 182cm / option 240cm
    Rated PTO revolutions per minute: 540-720
    The chipper weight: 480 kg

Included:

    Chopper
    PTO power take off
    2 knives and double knife
    User manual
    CE certificate

Characteristic:

    Its design uses high quality knives that can be replaced on the side of the machine by one person in just 10 minutes thanks to easy access panels.
    The strength of our machines is demonstrated by the use of solidly made sheet steel.
    The chipper is equipped with a pull roller with teeth made of high carbon steel. The advantage of this type of shaft is that it aggressively grips each branch with a thickness of up to 16cm with or without leaves.
    The chipper has three MASSIVE bearings of high strength on which the main shaft is mounted and reinforced, wide, drive belts.
    Adjustable legs allow connecting the chipper to a larger range of tractors. This innovation makes it easier to achieve the recommended angle of the power take-off (less than 15 degrees) on larger tractors.
    The upper handle is used to lift the feed roller which makes it easier to pick up large diameters.
    Adjustable speed of the feed rollers. Reverse gear allows us to undo unwanted material.
    The red handle also serves as a safety switch. After pulling, the rollers stop feeding material
    The transparent vinyl partition protects the user from chip dispersion, allowing you to see what is happening in the tray.
    The ejection spout has an adjustable 360 ​​° rotation. Thanks to which we can direct the stream of chips to any direction.

The minimum tractor power required is 20 horsepower. The drive is transferred via the PTO power take-off shaft (included in the set).
Two hydraulically driven feed rollers make it easy for the machine to chop up branches. The machine draws the material itself on the disc itself. The chipper is equipped with its own pump.

The red lever serves to stop the hydraulic shafts in the event of a breakdown.

The versatile machine also adds adjustable feet thanks to which the machine fits almost all tractors available on the market.

The chipper has been equipped with a 3 point suspension system (TUZ). So the standard in all tractors available on the market.

The chips obtained have a dimension of 20 - 30 mm.

We add the power take-off shaft for GRATIS.

In the additional option we offer an extension of the hopper by 50 cm. MORE INFORMATION AVAILABLE UNDER THE PHONE NUMBER.
Mostrar todo el comentario
RĘBAK TARCZOWY STILER FD - TH.

Rębak tarczowy STILER FD - TH niezawodny, bardzo mocny, wyposażony w wałki podające materiał na tarczę.

Mechanizm samo pobierania składa się z 2 wałków hydraulicznych.

Maszyna przeznaczona jest do rozdrabniania gałęzi do średnicy 16 cm(do 30 cm z odrostami)
Dane techniczne:

Wielkość rozdrabnianego materiału: 16 cm średnicy (maksymalnie 30cm z odrostami)
Układ napędowy: napęd bezpośredni, wał odbioru mocy WOM
Moc silnika dla maks. wydajności: 20-100 km
Osłona wyrzutu: 10 x 25cm
Rozmiar tarczy tnącej: 66cm
Ilość noży tnących: 2 + 1 przeciwostrze
Typ noża: hartowana stal narzędziowa
Waga tarczy tnącej: 98 kg
Mechanizm podawania materiału: 2 hydrauliczne wałki podające
Zasilanie wałków: WŁASNA POMPA HYDRAULICZNA
System mocowania: trzypunktowy układ zawieszenia (tuz)
Wymiary: 140cm d x 120cm s x 182cm w
Lej wsadowy: 50 x 50cm
Zakres obrotu rury wyrzucającej: 360°
Wysokość rury wyrzucającej: 182cm / opcja 240cm
Znamionowe obroty WOM na minutę: 540-720
Waga rębaka: 480 kg

W zestawie:

Rębak
Wałek odbioru mocy WOM
2 noże i kontra nóż
Instrukcja obsługi
Certyfikat CE

Charakterystyka:

W jego konstrukcji zastosowano Wysokiej jakości noże, które mogą zostać wymienione z boku maszyny przez jedną osobę w ciągu zaledwie 10 minut, dzięki panelom łatwego dostępu.
O wytrzymałości naszych maszyn świadczy zastosowanie solidnie wykonanej blachy stalowej.
Rębak jest wyposażony w wałek ciągnący z zębami wykonanymi ze stali wysokowęglowej. Zaletą tego typu wała jest to, że agresywnie chwyta każdą gałąź o grubości do 16cm z liśćmi lub bez.
Rębak posiada Trzy MASYWNE łożyska o dużej wytrzymałości na których obsadzony jest główny wał oraz wzmacniane, szerokie, napędowe pasy klinowe.
Regulowane nogi umożliwiają podłączenie rębaka do większej gamy ciągników. Ta innowacja pozwala łatwiej osiągnąć zalecany kąt wału odbioru mocy (poniżej 15 stopni) w większych ciągnikach.
Górna rączka służy do unoszenia wałka podającego co ułatwia mu chwytanie dużych średnic.
Regulowana prędkość wałków podających. Wsteczny bieg umożliwia nam cofnięcie niechcianego materiału.
Czerwony uchwyt służy także jako wyłącznik bezpieczeństwa. Po jego pociągnięciu wałki przestają podawać materiał
Przegroda z przezroczystego winylu chroni użytkownika przed rozpraszanymi wiórami, pozwalając zobaczyć, co dzieje się w zasobniku.
Lej wyrzutowy posiada regulowany obrót do 360°. Dzięki czemu beż problemu skierujemy strumień zrębki w dowolnym kierunku.

Minimalna wymagana moc ciągnika wynosi 20 koni mechanicznych. Napęd przekazywany jest po przez wałek odbioru mocy WOM (załączony do zestawu).
Dwa napędzane hydraulicznie wałki podające ułatwia maszynie rozdrabnianie rozłożystych gałęzi. Maszyna sama zaciąga materiał na tarczę. Rębak wyposażony jest we własną pompę.

Czerwona dźwignia służy do zatrzymania wałków hydraulicznych w razie awarii.

Uniwersalności maszynie dodają także regulowane nóżki dzięki którym maszyna pasuję niemal do wszystkich ciągników dostępnych na rynku.

Rębak wyposażony został w 3 punktowy układ zawieszenia (TUZ). Czyli standard występujący we wszystkich ciągnikach dostępnych na rynku.

Uzyskana zrębka posiada wymiar 20 - 30 mm.

Do zestawu dorzucamy wałek odbioru mocy GRATIS.

W opcji dodatkowej oferujemy przedłużenie leja wyrzutowego o 50 cm. WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH POD NUMEREM TELEFONU.
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares

Stiler nuevo 4.203 € Triturador industrial 2020 Polonia, Sokołów Podlaski
Stiler nuevo 6.189 € Triturador industrial 2020 Polonia, Sokołów Podlaski